KlantenserviceVerzend informatieDisclaimer

Disclaimer

Evers Medica neemt alle zorg in acht om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en actueel is. Een onvolkomenheid is echter niet uit te sluiten. De bezoeker van de site dient van de juistheid van de informatie niet zonder meer uit te gaan. 
 
Aansprakelijkheid
 
 
Deze website richt zich voornamelijk op Nederlandse afnemers en is afgestemd op de toepasselijke Nederlandse wetgeving. Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding en overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden en de voorschriften van Nederlands recht van toepassing.
 
 
Evers Medica kan geen invloed uitoefenen op de wijze waarop de bezoeker van de website de informatie gebruikt. De aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in de Algemene voorwaarden. Schadevergoedingsverplichtingen, zoals directe, indirecte of gevolgschade worden uitgesloten.
 

De webwinkel heeft de inhoud van de website met grote zorg samengesteld. Niettemin kan het voorkomen dat u onvolledige of onjuiste informatie aantreft. Hieraan kunnen geen rechten worden gesteld voor schade die is opgelopen door de aangeboden informatie.
 
Gebruik van informatie
 
 
Gegevens of mededelingen van welke aard ook die op welke manier dan ook naar deze site worden verzonden of daarop openbaar gemaakt, zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door Evers Medica worden verspreid, opgeslagen, of gebruikt worden voor welk doel dan ook.
 
 
Het naar of van deze site zenden of daarop openbaar te maken van onrechtmatig, lasterlijk, ontuchtig of godlasterend materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid is uitdrukkelijk verboden. Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. Evers Medica aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen.
 
 
Intellectuele eigendommen
 
 
De woordmerken en logo’s die gebruikt en vertoond worden op deze website, zijn geregistreerde of niet-geregistreerde merken van Evers Medica BV of van anderen en mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal of andere media.
 
 
Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde en gefilmde zaken behoren toe aan Evers Medica en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die rechten, niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal of andere media.

 

Evers Medica Zorgwinkels BV
Veldstraat 1
6041 GR Roermond
T: 0475 - 31 18 88
F: 0475 - 33 53 26
E: [email protected]

Zoekgeschiedenis